Mer än 25
års
livstid

Molecule
Molecule
Molecule

ZEOLITROTOR MED KATALYTISK FÖRBRÄNNING

Zeolitrotor med adaptivt styrsystem ger låga driftskostnader

Vår adaptiva zeolitrotor är vår mest installerade reningsteknik. Det är en effektiv och långsiktig lösning med konstant hög reningsgrad med låg driftskostnader. Tekniken passar i särskilt bra för tryck- och målningsprocesser.

  • Låg driftskostnad och lång livstid
  • Hög tillgänglighet
  • Konstant hög reningsgrad
  • Överskottsvärmen kan enkelt användas för uppvärmning eller i torkprocesser
  • Anpassar sig efter varierande halter av lösningsmedel
  • Minimala diffusa utsläpp
VVX 2-8 varv/timme Förfilter VVX Förvärmare 95°C 5 Återvinnings- batteri Varmvatten Energibesparing $ 1 2 3 Kontinuerlig process Varmluft 6 Varmvatten 5 Förbränning 4 Regenerering 3 Avkylning 2 Adsorption 1 Renluft Processluft 60°C 6 Varmluft Energibesparing $ VVX Zeolit 4 Katalysator
Hur fungerar den?

Zeolitrotorn är ett hjul bestående av en glasfibermatris impregnerad med ett skikt av zeolit.

Rotorhuset är konstruerat så att hjulet delas upp i tre separata sektorer. Det lösningsmedelsbemängda processluftsflödet går genom den största sektorn (c:a 75 % av ytan) där lösningsmedlen adsorberas av zeoliten.

När hjulet roterar sakta (1-3 varv i timmen), kommer zeoliten med lösningsmedel in i nästa sektor kallad regenereringssektor. Ett varmluftsflöde går i motsatt riktning mot processluftsflödet och hettar upp zeoliten så att lösningsmedlen följer med luftströmmen.

Regenereringsflödet är mycket mindre än processluftsflödet och koncentrationen blir  10-25 gånger högre vilket gör att en mindre förbränningsanläggning kan användas för destruktion av lösningsmedlen.

I den tredje sektorn kyls rotorn ner för att vara beredd att adsorbera när den kommer in i den stora sektorn igen. Det utgående kylluftsflödet passerar genom en värmeväxlare för att värmas upp ytterligare och användas som regenereringsflöde.

Den uppkoncentrerade luften leds sedan vidare till en katalysator för förbränning. Just katalytisk rekuperativ förbränning är fördelaktigt eftersom den hanterar stora svängningar i koncentration och luftflöde, samt har korta start- och stopptider.

Låg driftskostnad

Uppkoncentrationen av lösningsmedel som sker i vår 2-stegsteknik håller driftskostnaderna nere eftersom förbränningen blir mer kostnadseffektiv. Rotorns låga tryckfall håller energikostnaden nere jämfört med andra reningstekniker.

Då systemet även är adaptivt hålls driftskostnaden även nere vid väldigt varierande produktionsförhållanden. Majoriteten av våra kunder väljer också att kostnadseffektivisera genom återanvända överskottsvärmen till uppvärmning av sina lokaler och/eller i torkprocessen.

Lång livslängd

Våra zeolitrotorer är fortfarande i bruk efter mer än 25 år. Svensk ingenjörskonst tillverkad på vår anläggning i södra Sverige.

Med våra transparanta serviceavtal får våra kunder en bekymmersfri luftrening som håller i mer än 25 år. Vi är med våra kunder från initial design, via installation till löpande underhåll. Läs gärna om hur vi arbetar.

För processer som generar ozon, erbjuder Zeotech även en ozonkatalysator som omvandlar ozon till syre.

Zeolitrotor & diffusa utsläpp

Inom tryck- och förpackningsindustrin brottas många med diffusa utsläpp eftersom det är svårt att kapsla in en tryckpress helt.

Zeolitrotorns förmåga att ekonomiskt hantera ett större frånluftsflöde fångas mer av lösningsmedlen in i och omkring tryckpressen och därmed minskar risken för diffusa utsläpp.

Bättre utsug runt tryckpressen ger inte bara mindre diffusa utsläpp utan också bättre arbetsmiljö för personalen.

Våra kunder har minskat sina diffusa utsläpp jämfört med sina tidigare reningslösningar.

Diffusa utsläpp & zeolitrotor

Molecule

Återanvända överskottsvärme

Vårt zeolitrotorsystem gör det möjligt för våra kunder att återanvända överskottsvärmen i sin egen produktion och för uppvärmning av lokaler. Vilket ytterligare sänker driftskostnaderna och oftast ger en ROI inom några år.

Det är den effektiva uppkoncentreringen av lösningsmedel och den katalytiska förbränningen i vårt system som skapar bästa möjliga förutsättning för värmeåtervinning.

Uppvärmning av lokaler
Genom ett integrerat vattenbatteri kan vi leverera värmeenergi för uppvärmning av lokalerna. Vissa av våra kunder har sänkt sina uppvärmningskostnader med mer än 80%. Det gör att den totala driftskostnaden för produktionen går ner rejält.

Värme till egen produktionsprocess
Utöver uppvärmning av lokalerna finns det oftast möjlighet att ge ytterligare överskottsvärme till produktionsprocessen. Detta är särskilt gynnsamt för den grafiska industrin eftersom de kan använda värmen direkt i sin torkprocess.

Anpassar sig efter varierande produktion

En av de största fördelarna med vårt zeolitrotorsystem är den unika styrningen som gör att reningsanläggningen hanterar ett stort spann av varierande mänger lösningsmedel från produktionen.

Flexibelt system minimerar driftstopp
Varierande produktionsförhållanden, exempelvis inom den grafiska industrin med täta orderbyten och olika tryck, ger också varierande halter lösningsmedel i processluften som ska gå till rening.

Vårt styrsystem kan hantera ett mycket större spann av variationer än de flesta andra typer av reningstekniker och minimerar därmed risken för driftstopp.

Med vårt zeolitrotorsystem hålls driftskostnaderna nere även vid låg produktionsvolym. Med de flesta andra reningstekniker måste du anpassa systemet efter högsta möjliga lösningsmedelskoncentration– vilket också skapar höga driftskostnader.

Molecule

Vårt erbjudande

Kartläggning

Vi kan hjälpa er att kartlägga era reningsbehov och därefter föreslå en specialanpassad reningslösning som med säkerhet ger låga driftskostnader. Vi ger konkreta förslag på bästa reningsteknik och undersöker möjligheten för er att återvinna energi från systemet och därmed sänka era totala driftskostnader ytterligare.

Produktion

Vi tillverkar hela reningsanläggningen på vår egen produktionsanläggning i Arlöv. Det gör att vi helt kan designa och anpassa reningsanläggningen efter tillgängliga ytor i anslutning till era produktionslokaler.

Installation

Vi levererar anläggningen till er i tid och finns med på plats under hela installationsprocessen. Vi driftsätter anläggningen och utbildar er personal och lämnar inte över förrän alla är nöjda.

Underhåll & fjärrservice

I vårt serviceavtal ingår ett årligt servicebesök. Vi håller även löpande koll på reningsanläggningen via vår fjärruppkoppling. På så sätt kan vi bevaka systemet och säkerställa att ni håller bästa möjliga prestanda till lägsta tänkbara driftskostnad.

Hur mycket kan Zeotech spara åt er?