Molecule
Molecule

Låg driftskostnad trots låga halter

Fast bädd med zeolit för lösningsmedel (VOC)

En fast bädd med zeolit för lösningmedel är optimal inom lackerings- och gummiindustrier där halterna av lösningsmedel (VOC) ofta är låga men också stundtals kan vara väldigt höga. Då krävs en reningslösning som ekonomiskt kan hantera de ojämna halterna av lösningsmedel.

25 års livslängd

Zeoliten kan alltid regenereras fullständigt tack vare sitt kristallina porsystem och dess höga temperaturtålighet, vilket ger anläggningarna väldigt lång livslängd.

Låga driftskostnader trots låga halter

Eftersom man kan samla in lösningsmedel under lång tid så sker regenerering sällan – vilket är kostnadseffektivt.

Renar både höga och låga halter

Vårt system är väldigt flexibelt och hanterar låga halter av lösningsmedel i kombination med väldigt höga halter.

För processer som generar ozon, erbjuder Zeotech även en ozonkatalysator som omvandlar ozon till syre.

Hur fungerar zeolit för lösningsmedel - fast bädd?

Vi renar i två steg: först fångas lösningsmedlen upp tills zeoliten är mättad. Därefter värms zeoliten upp, varpå lösningsmedlen släpper i högre koncentration. Sedan destrueras lösningsmedlen i en liten separat förbränningskammare.

Zeoliten renar
Processluften passerar ett zeolitfilter där föroreningarna adsorberas, d.v.s. fångas upp. Filtret regenereras först när zeoliten är mättad. Om mängden lösningsmedel är låg tar det längre tid för zeoliten att bli mättad – det kan ta allt från en dag till en vecka.

Regenerering
När zeoliten sedan är mättad regenereras zeolitfiltret, d.v.s. värms upp så att lösningsmedlen släpper men i högre koncentration.

Destruktion
Det koncentrerade luftflödet leds sedan vidare till en liten separat förbränningskammare där den destrueras, oftast i en katalysator.

Flera bäddar för mer kapacitet
Vid kontinuerlig produktion installeras två eller fler zeolitbäddar för att möjliggöra konstant rening.

När en av zeolitbäddarna regenereras så fortsätter övriga bäddar att adsorbera lösningsmedel.

Molecule

Vårt erbjudande

Kartläggning

Vi kan hjälpa er att kartlägga era reningsbehov och därefter föreslå en specialanpassad reningslösning som med säkerhet ger låga driftskostnader. Vi ger konkreta förslag på bästa reningsteknik och undersöker möjligheten för er att återvinna energi från systemet och därmed sänka era totala driftskostnader ytterligare.

Produktion

Vi tillverkar hela reningsanläggningen på vår egen produktionsanläggning i Arlöv. Det gör att vi helt kan designa och anpassa reningsanläggningen efter tillgängliga ytor i anslutning till era produktionslokaler.

Installation

Vi levererar anläggningen till er i tid och finns med på plats under hela installationsprocessen. Vi driftsätter anläggningen och utbildar er personal och lämnar inte över förrän alla är nöjda.

Underhåll & fjärrservice

I vårt serviceavtal ingår ett årligt servicebesök. Vi håller även löpande koll på reningsanläggningen via vår fjärruppkoppling. På så sätt kan vi bevaka systemet och säkerställa att ni håller bästa möjliga prestanda till lägsta tänkbara driftskostnad. Vi erbjuder även service av reningsanläggningar som inte är levererade av oss.

Hur mycket kan Zeotech spara åt er?